เศรษฐกิจQ1ภาคท่องเที่ยวหนุน -การลงทุนแนวโน้มดีขึ้น

2015-07-21 16:10:22


แบงก์ชาติรายงานเศรษฐกิจและการเงินรายภูมิภาคไตรมาส 1/58 ฟื้นตัว การท่องเที่ยวช่วยหนุนการใช้จ่ายให้ดีขึ้น ชี้การลงทุนภาครัฐทำได้ดีขึ้น ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดี

 

รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ  และการเงินรายภูมิภาคไตรมาสที่1 ปี 2558  โดยระบุว่า ภาคใต้โดยรวมปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนตามการผลิตภาคเกษตรปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อนตามผลผลิตปาล์มน้ำมันและกุ้งขาวที่ออกสู่ตลาดมากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียว กันปีก่อนผลผลิตยางและปาล์มน้ำมันยังคงลดลงจากผลกระทบภัยแล้งในปีก่อน และการชะลอเลี้ยงกุ้งขาวในช่วงมรสุมปลายปี ส่วนราคาสินค้าเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ แต่ปรับดีขึ้นโดยเฉพาะยางมีปัจจัยบวกจากการเข้ารับซื้อยางในโครง การสร้างมูลภัณฑ์กันชน (Buffer Funds)


          ด้านการท่องเที่ยวยังคงขยายตัว ดีจากนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและจีนเป็นสำคัญ ส่งผลให้อัตราเข้าพักแรมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน แต่จำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียลดลงต่อเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจในประเทศ นอกจากนี้ยังได้รับแรงส่งจากการเบิกจ่ายภาครัฐในงบลงทุนเร่งตัวถึง 63.9% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน  อย่างไรก็ตามการเบิกจ่ายโดยรวมยังต่ำกว่าไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามการลดลงของรายจ่ายประจำ ด้านรายได้จากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นตามการจัดเก็บภาษีสรรพากร และภาษีสรรพสามิตที่เก็บจากสุราและน้ำมัน ขณะที่ภาษีศุลกากรจัดเก็บได้ลดลง


          ส่วนการอุปโภคบริโภคภาคเอก ชนปรับตัวดีขึ้นจากการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวและขนส่งที่ขยายตัว นอกจากนี้การใช้เชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นจากราคาน้ำมันที่ลดลง  แต่กำลังซื้อของครัวเรือนยังอยู่ในระดับต่ำตามราคาสินค้าเกษตร ส่วนการลงทุนภาคเอกชนยังไม่มีปัจจัยกระตุ้น โดยเฉพาะพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างยังหดตัวสูง ด้านการผลิตภาคอุตสาห กรรมทรงตัวหลังจากปรับลดลงต่อเนื่องมา 2 ไตรมาส แต่หดตัวจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน ตามการผลิตยางแปรรูป อาหารทะเลแช่แข็ง ถุงมือยาง


          อย่างไรก็ตาม  การส่งออกได้รับปัจจัยลบด้านราคาที่ยังต่ำ ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกโดยรวมลดลงจากไตรมาสเดียวกันปีก่อน  ณ สิ้นไตรมาส 1/58 เงินให้สินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ลดลง 6.6% ตามการหดตัวของสินเชื่ออุปโภคบริโภค ประกอบกับสถาบันการเงินบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบันทึกบัญชีไปที่ส่วนกลาง  อย่างไรก็ดีสินเชื่อที่ให้แก่ภาคธุรกิจปรับตัวดีขึ้น


          "เสถียรภาพเศรษฐกิจนั้น อัตราการว่างงานอยู่ในระดับ 1.1% ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน  โดยราคาน้ำมันดิบโลกที่อยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีตามราคาอาหารสด  และพลังงานเป็นสำคัญ"


          ภาคเหนือภาพรวมฟื้นตัวขึ้นบ้างจากไตรมาสก่อน โดยการบริโภคภาคเอกชนกลับมาขยายตัวเล็กน้อยตามการจับจ่ายใช้สอยในกลุ่มสินค้าจำเป็นด้วยปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวในเกณฑ์สูง โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว 1.4%


          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสที่ 4/57 โดยได้รับแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาจากการใช้ จ่ายงบลงทุนของภาครัฐที่ขยายตัวสูงตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 31.4% จากผลของมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐ สะท้อนจากรายจ่ายหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ขยายตัว โดยเฉพาะงานด้านคมนาคมขนส่ง และชลประทานเป็นสำคัญ สำหรับการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังทรงตัวในระดับต่ำ โดยดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเพียง 0.1% ตามรายได้ เกษตรกรที่ปรับตัวดีขึ้นบ้างจากราคาพืชสำคัญและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของทางการ อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ชะลอลงต่อเนื่อง เนื่องจากภาคครัวเรือนมีภาระหนี้อยู่ในระดับสูง ทำให้ยังคงระมัดระวังในการใช้จ่าย


          การลงทุนในระยะต่อไปมีแนวโน้มดีขึ้น สะท้อนจากเงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมตั้งใหม่ ยังขยายตัวดี โดยเฉพาะธุรกิจผลิตน้ำตาล และธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลม เช่นเดียวกับเงินลงทุนของโครง การที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ที่ขยายตัวถึง 10 เท่าตัว ด้านภาคเกษตร กรรมดัชนีมูลค่าผลผลิตพืชสำคัญหดตัวน้อยลง จากผลของราคาพืชผลหลัก โดยเฉพาะราคามันสำปะหลังที่ขยายตัวเนื่อง จากตลาดต่างประเทศยังมีความต้อง การอย่างต่อเนื่องเรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

: ทีมงาน News-Lifestyle

ข่าวที่เกี่ยวข้อง