POLAR ยันนักลงทุนที่มาซื้อหุ้น PP ไม่ต้องติด Silent Period เหตุราคาขายไม่ตํ่ากว่า 90% ของราคาตลาด

2015-07-21 22:24:53


นายอภิวุฒิ ทองคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR แจ้งว่า ราคาขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง จำนวน 825,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 30 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.175 บาทนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก7 วันอยู่ที่ 0.1923 บาท เท่ากับว่า ราคาขายหุ้นเพิ่มทุนมีส่วนลดเท่ากับ 9.01% จึงไม่เข้าข่ายการขายในราคาตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่มีการกำหนดระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period)
 

 

   อนึ่ง วานนี้บอร์ดบริษัทฯ อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (PrivatePlacement) ออกขายจำนวน 825,000,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 0.175 บาท รวมมูลค่า 144,375,000 บาท ให้แก่นักลงทุน 2 รายได้ ได้แก่ 1. นายสว่าง ปังคะบุตร 400,000,000 หุ้น รวมมูลค่า 70,000,000 บาท และ 2. นางสาวเข็มเพชร บุตรเกษ จำนวน 425,000,000 หุ้น มูลค่ารวม 74,375,000 บาท

 

ที่มา : http://bidschart.com/news/1151เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

: ทีมงาน News-Lifestyle

ข่าวที่เกี่ยวข้อง