ผู้ที่มีรายได้น้อยมีเฮ!! รัฐเปิดลงทะเบียนคนจนรอบสอง เริ่ม 3 เมษานี้ พร้อมเพิ่มเงื่อนไข!

2017-04-03 10:49:41


   รัฐบาลได้จัดตั้งโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือลงทะเบียนสำหรับผู้มีรายได้น้อยในปี  2560  โดยการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่นี้ เพิ่มเงื่อนไขเรื่องเงินฝากและบ้าน-ที่ดินสำหรับการลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ทางกระทรวงการคลังระบุว่าจะเปิดรับสมัครในวันที่ 3 เมษายน -  15 พฤษภาคม  2560  ได้ที่สำนักงานเขตทั้ง  50  เขต สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ  18  ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 พ.ค. 2542) เป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งปี ไม่เกิน 1 แสนบาท มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน พันธบัตร และตราสารหนี้ ไม่เกิน 1 แสนบาท และไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด

     ทั้งนี้ ผู้มีรายได้น้อยสามารถขอรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนฯ ได้ที่หน่วยลงทะเบียนทุกแห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตทั้ง  50  เขตของกรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ธ.ก.ส.) ทั่วประเทศ รวมถึงคลังจังหวัด หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.mof.go.thwww.fpo.go.th หรือ www.epatment.go.th และนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มายื่นด้วยตนเองที่หน่วยลงทะเบียน เพื่อเตรียมพร้อมรับสวัสดิการที่รัฐบาลมอบให้ในอนาคต เช่น ส่วนลดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่ารถไฟ ค่ารถเมล์ เป็นต้น.

  

ขอบคุณข้อมูล เดลินิวส์

เครดิตภาพ     Ging o_o/shutterstock

เรียบเรียง และ เขียนข่าวโดย

ณัฐญาดา น้อยจันทร์ : ทีมงาน News-Lifestyle

ข่าวที่เกี่ยวข้อง