สมเด็จพระสังฆราช ทรงประทานโอวาท ขอประชาชนยึดมั่นหลักธรรม  สามัคคี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คงอยู่กาลนาน

"สมเด็จพระสังฆราช "ทรงประทานโอวาท ขอประชาชนยึดมั่นหลักธรรม สามัคคี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คงอยู่กาลนาน

Publish 2017-02-13 17:38:15

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานโอวาท แด่ประชาชนที่มารอถวายสักการะ  อยู่บริเวณภายในวัดราชบพิธฯเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้า  ความว่า 

"ขออำนวยพรให้กับพุทธศาสนิกชนที่ได้มาประชุมด้วยจิตใจเปี่ยมด้วยกุศล ขออนุโมทนาให้ท่านทั้งหลายที่ได้มากันในวันนี้ เพื่ออำนวยพร แสดงมุทิตาจิตแด่พระองค์ในโอกาสได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ขออนุโมทนา ขอบใจอุบาสก อุบาสิกาที่มีจิตใจอันเป็นกุศล โดยขอให้ทั้งหลายรักษาความดี ความงามให้คงที่ตลอดไป หลักที่ปฏิบัติทุกวันนี้ให้รักษายึดถือปฏิบัติ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นสิ่งที่ทำอยู่ประจำ ทำสิ่งใดให้ตั้งอกตั้งใจศึกษาด้วยจิตใจอันตั้งมั่น เมื่อมีศีล มีสมาธิ ปัญญาก็เกิดขึ้น ขอให้นึกถึงหลักธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้ในทุกวัน จะมีความสุขใจ

ขณะนี้ เราก็ทราบอยู่แล้วเราต้องการพัฒนาให้ประเทศพัฒนา เจริญยิ่งขึ้น ขอให้ท่านทั้งหลายคิดถึงพุทธภาษิต นี้ ไปกระทำร่วมกัน ขอให้ยึดศีล สมาธิ ปัญญา และความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประเทศชาติของเรา ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ก็จะคงอยู่ได้กาลนาน"
 จากนั้นสมเด็จพระสังฆราช ได้เสด็จกลับพระตำหนัก โดยมีประชาชนรอรับเสด็จตลอดเส้นทาง

 


 

 

รายงานโดย นาตยา เอนกธนะเศรษฐ์  สำนักข่าวทีนิวส์

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน